Van idee tot realisatie van uw tuin. Bel Bas...

Privacybeleid

Privacy statement Hoveniersbedrijf Bas Jansen

Inleiding
Hoveniersbedrijf Bas Jansen neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@hovenierbasjansen.nl.

Wie is HBJ?
HBJ is de eenmanszaak Hoveniersbedrijf Bas Jansen, kantoorhoudende te (2286 KC) Rijswijk (Z-H) aan Van Rijnweg 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62477528.
Wanneer HBJ jouw persoonsgegevens verwerkt, is HBJ de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt HBJ jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor HBJ persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens HBJ voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door HBJ worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten over de dienst
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt HBJ jouw persoonsgegevens?
HBJ heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij HBJ over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij HBJ. Je kunt verzoeken dat HBJ je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om HBJ te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van HBJ of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van HBJ te verkrijgen. HBJ zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat HBJ je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door HBJ
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@hovenierbasjansen.nl. HBJ zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat HBJ een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien HBJ je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
• Verwerkers
• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en HBJ
Het kan zijn dat HBJ verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt HBJ ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van HBJ worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van HBJ worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies; maar wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de privacy van jou, de bezoeker van onze website, te beschermen:
– Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
– Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren;
– Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
– Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wilt u liever helemaal geen cookies gebruiken?
Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch geheel te willen blokkeren, kunt u dat in de door u gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop HBJ je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@hovenierbasjansen.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop HBJ jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@hovenierbasjansen.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.